top of page

Alone On Earth - เพลงบรรเลงประกอบพ็อคเก็ตบุ๊ค "มิวส์กับหมู่ดาวกีต้าร์"

เพลงบรรเลงประกอบพ็อคเก็ตบุ๊ค "มิวส์กับหมู่ดาวกีต้าร์" โดย สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม

กีต้าร์ ทักษ์ เหล็กกล้า

ไวโอลิน กฤษฏา วัฒนา

bottom of page