top of page

หัวใจแห่งความเที่ยงธรรม

 

ศิลปิน : พิชัยยุทธ์ จันทร์กลับ (เหน่ง The Voice)

คำร้อง/ทำนอง/Producer : สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง : โสตถินันท์ ไชยลังการณ์

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

หนึ่งชีวิตที่ฉันเกิดมา ปรารถนามุ่งมั่นเอาไว้

ฉันจะใช้ชีวิตทำสิ่งที่ดีงาม

เพื่อดูแลทุกทิศถิ่นไทย ให้โปร่งใสมีความเที่ยงธรรม

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ ทุกคนได้พึ่งพา

*เหมือนแสงสว่าง ส่องสะท้อนทั้งรัฐอาณา

ส่งเสริมเติมความศรัทธา ให้แผ่นดินนี้งดงาม

**ตรวจทานการใช้อำนาจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐไทย

ร่วมมือประสานแก้ไข ด้วยหัวใจแห่งความเที่ยงธรรม

สันติธรรมวิธี  ใช้ความดีเป็นเครื่องชี้นำ

ยึดโยงในหลักการแห่งความชอบธรรม

เพื่อคนทั้งแผ่นดิน

(ภาคภูมิทำหน้าที่แห่งสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ได้เข้าถึงทุกข์ร้อนปัญหา เก็บนำมาเยียวยาแก้ไข

สร้างหมุดหมาย บรรทัดฐานแห่งความดี

ให้เทียมทันมีมาตรฐาน ระบบตรวจการที่โลกนั้นมี

ให้สังคมไทยอยู่ดี เท่าเทียมถ้วนหน้า

ซ้ำ * /  **  / Solo / **

bottom of page