สุรักษ์ สุขเสวี ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ศิลป์สโมสร"                        โดย พนิตนาฏ ฉัตรวิไล