top of page

               อัญญาวิโมกข์

 

ศิลปิน นรีกระจ่าง คันธมาศ

คำร้อง/ทำนอง อมรรัตน์ อินทบุตร

เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม

Producer สุรักษ์ สุขเสวี

สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี

 

ที่นี้เปรียบดังเหมือนรอยพระบาท

สั่งสมด้วยธรรมและแรงศรัทธา

ก่อนเคยแห้งแล้ง  ร้อนแรงรอยวิญญา

ร่มเย็นด้วยเมตตาและบารมี

อุ่นแสงแห่งธรรมพระพุทธเจ้า

ผ้าขาวอุ่นกายหัวใจใฝ่ดี

ในแดนกรรมฐาน ภาวนาคือชีวี

กุศลบุญมากมีให้โมทนา

*เดินตามคำสอน ชี้ทางให้พ้นกรรม

บุญกุศลที่ทำยิ่งใหญ่เกินฟ้า

สามัคคีพี่น้องคือหัวใจของอัญญา

พ่อเพชรท่านสร้างมาให้เป็นคนดี

ที่นี้สร้างคน สร้างพุทธศาสตร์

สืบสานศีลธรรมน้อมนำสู่ดี

แผ่นดิน “โพธิรังษี”  คือแดนของคนดี

ร่มไม้อันเขียวขจี  ร่มนี้คือพระธรรม

ร่มเย็นดังสายนที

ที่แห่งนี้  “อัญญาวิโมกข์ โพธิรังษี”

 

bottom of page