top of page

               OBEC

 

ศิลปิน อนรรฆภัทร ไทยเขียว

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

ส.พ.ฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

O. Organic   B. Benevolence

E. Eagerness   C. Compliance

เมื่อชีวิตจะเดินทางไกล  คิดจะทำอะไรดีๆ

ก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญ

เกียรติยศของ ส.พ.ฐ.ใช้เวลาสั่งสมมานาน

อุดมการณ์คือสิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจ

*จะมีชีวิตทำสิ่งที่ฝัน

ก้าวตามให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป

มีไมตรีจิตที่มุ่งหมาย

จะเป็นมิตรแท้พึ่งได้ของทุกคน

จะค้นหาในสิ่งที่ฝัน ศรัทธามุ่งมั่น

ขยันและอดทน

คุณธรรม หลักการ เหตุผล

ประกาศตัวตนที่ฉันภาคภูมิใจ

อยากจะเติมเต็มภูมิปัญญา

พัฒนาเยาวชนของไทย

ให้เด็กไทยมีการศึกษาก้าวไกลสู่สากล

การศึกษาขั้นต้นพื้นฐาน

สอนให้คนค้นพบตัวตน

เยาวชนจะเป็นความหวังของชาติในวันใหม่

bottom of page