top of page

                 มงคลแห่งพระราชา

 

ศิลปิน รวมศิษย์เก่า มทร.พระนคร

วินัย พันธุรักษ์, เศกพล อุ่นสำราญ,

นรีกระจ่าง คันธมาส, ปัณณวัชร์ เดชะปัญญา,

ชนธัญ แก้วจุมพล,สรีภรณ์ แสงบุญนำ,

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

อัลบั้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ด้วยสำนึกล้นพ้น อยู่ในใจคนไทยทุกคน

มิ่งขวัญฟ้าภูมิพล พ่อหลวงแห่งไทย

ทรงเป็นดวงชีวิตนิพิฐอำไพ

สาดส่องสุดแดนแคว้นไกล ด้วยน้ำพระทัยแห่งฟ้า

พ่อหว่านพันธุ์เมล็ดผล  ปลูกความรู้ให้เยาวชน

ได้เป็นคนเต็มคนด้วยการศึกษา

วางแนวทางสร้างเสริมเติมภูมิปัญญา

ด้วยศาสตร์แห่งพระราชา ปรัชญาเกริกเกียรติกำจร

*มิ่งมงคลแห่งพระราชา

ภาคภูมิด้วยตราพระราชลัญจกร

พระราชทานนามมิ่งโกมล ราชมงคลพระนคร

ธ สถิตธำรงอยู่ ณ กลางใจ  เทิดไว้นิจนิรันดร

ราชมงคลพระนคร สิริสถานแห่งปัญญา

(สาดส่องทอแสงแห่งปัญญา)

ดุจดังบัวฉลองขวัญ  เฝ้ารอวันเวลาแย้มบาน

ก้าวตามทางปณิธานด้วยไฟศรัทธา

เพียรเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่า

นำพาชาติไทยก้าวหน้า  เดินตามรอยคำพ่อสอน

ซ้ำ * / Solo / *

bottom of page