top of page

สุรักษ์ สุขเสวี ไปเยี่ยมบ้าน Academy Fantasia

เพื่อช่วยน้องๆเขียนเพลง ใน AF 5 The Master

ช่วย "พะแพง ธนัยนันท์" ก่อนเลย

พี่โอม "ชาตรี คงสุวรรณ" มาให้กำลังใจ

แต่งเสร็จแล้วก็ร้องไก๊ด์ให้ "ตี๋  วิวิศน์

bottom of page