top of page

             ค่านิยม 12 ประการ

 

ศิลปิน อภิวัฒน์ พงษ์วาท (หนึ่ง ETC.)

Feat. แอน ธิติมา ประทุมทิพย์

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม

ส.พ.ฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

 

*เราควรภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย

จะอยู่ภาคไหนทุกๆคนก็พี่น้องกัน

ด้วยหลักยึดค่านิยมสิบสองประการ

จะพาเรานั้นให้ดำรงคงความเป็นไทย

(ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาให้ชาติก้าวไกล)

 

หนึ่งคือเรานั้นต้องรักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมใจ

สองคือซื่อสัตย์ไม่คิดคดโกงใครๆ

เสียสละอดทนเพื่ออุดมการณ์

สามกตัญญูรู้พระคุณพ่อแม่เรา

ทั้งครูอาจารย์ที่เฝ้าสั่งสอนทุกท่าน

สี่ต้องใฝ่รู้วิชาการ  หมั่นศึกษาเล่าเรียน

เพื่อให้ก้าวตามโลกให้ทัน

ซ้ำ *

ห้าอนุรักษ์ทั้งขนบประเพณีไว้

วัฒนธรรมไทยช่างล้ำเลอค่า

ย้ำเตือนข้อหกต้องมีศีลธรรมจรรยา

รักษาสัตย์วาจาของเราให้ดี

เรียนรู้ข้อเจ็ดนั้น สถาบันกษัตริย์แห่งไทย

วิถีประชาธิปไตยที่ชาติเรามี

แปดระเบียบพร้อมวินัยดี

ต้องเคารพกฏหมายรักษาสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน

เก้านั้นต้องจดจำ

ยึดแนวทางทำอย่างเคร่งครัด

พระราชดำรัสจำให้ขึ้นใจ

สิบไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตัวไป

อยู่อย่างพอเพียงแล้วพึงพอใจ มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ข้อสิบเอ็ดนั้นทั้งกายใจเราต้องเข้มแข็ง

ไม่เผลอใจตามกิเลสยั่วเย้าที่มี

ส่วนข้อสิบสองจำให้ดี

ต้องคิดถึงส่วนรวมชาติของเราเป็นเรื่องสำคัญ

ซ้ำ *

bottom of page